İsim Bulutu İsimlere ait her şey burda!

Ad İsim Kavramının Sözlük Anlamı

Kelime anlamı “bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya,bildirmeye yarayan söz” olan ‘ad’, hukuki olarak da “kişileri toplumdaki diğer kimselerden ayırmaya yarayan, toplum içerisindeki ilişkilerde onu belirleyen hukuki bir tanıtım aracı” olarak tanımlanabilir.

İsmin Hayattaki Görevleri

Toplum tarafından tarihin ilk dönemlerinden beri adın, kesintisiz olarak kullanılmasının en önemli sebebi onun insanları toplum içerisinde belirtilmesini sağlamak sureti ile kişiye bir şahsiyet kazandırmasıdır. Ad, toplum içindeki bu görevi nedeni ile sosyolojik bir vaka olarak ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri kişileri birbirlerinden ayırabilmek için zorunlu görülmüştür.

Soyadı Kavramının Sözlük Anlamı

Soyadı, aynı aileye mensup bireyler tarafından kullanılan ve onları diğer ailelerden gelen bireylerden ayırmaya yarayan addır. Bu fonksiyonu nedeni ile buna ‘aile adı’ veya ‘medeni ad’ dadenilmiştir. 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 1’nci .maddesine göre; Her Türk, öz adından başka soyadı kullanmaya mecbur olup,kural olarak doğan her çocuk, babasının soyadını alır. Nesilden nesile intikal eden soyadı, belli bir aileye mensubiyeti, çoğu kez de soy bağını gösterir.

Adem İsminin İslami Anlamı

Hz. Adem, Kurani Kerîm’de adı geçen peygamberlerdendir. Beşerin babası ve ilk peygamberdir.Adem ismi Kurani Kerîm’de 25 defa zikredilmektedir. Bunların bazısında yalnız, bazı yerlerde de beni Adem şeklinde isim tamlaması olarak zikredilmektedir. Adem lafzını etimolojik açıdan değerlendirdiğimizde kökü hakkında iki görüşle karşılaşmaktayız

İdris İsminin İslami Anlamı

Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir. Hz. Nûh (a.s.)’tan önce gönderilmiştir.Hz. İdris’in Süryanice’de adı Hunuh’tur. Uhnuh diye söylenir. Meşhur görüşe göre Hz. İdris, Nûh (a.s.)’un babasının dedesidir. Hz. Âdem’den sonraki ilk resûldur.Kendisine 30 sahife indirilmiştir. İdris kelimesi yabancı asıllı bir isimdir. Yabancı asıllı ve özel isim olmasından ötürü gayr-ı munsarıftır. Bazıları okumak manasına gelen ders ve dirasetten türediğini söyler.

Nuh İsminin İslami Anlamı

Hz. İdris (a.s.)’ten sonra gönderilen ilk peygamberdir. Nûh (a.s) Lemek’in oğlu,Lemek Müteveşliğ’in, o ise Uhnuh yani İdris peygamberin oğludur. Arapçalaşmış bir kelime olduğu; Süryanicede “sakin” manasına geldiğini söyler. Bazıları Arapça bir kelime olup “nevh”ten türediğini, Hz. Nûh (a.s)’un kendi nefsine çok ağıt yaktığı ve çok ağladığı için Nûh diye adlandırıldığını söylerler.

Hud İsminin İslami Anlamı

Kur’ân’da adı geçen peygamberlerdendir. Nesebi Hz. Nûh’a (a.s.) dayanmaktadır. Hûd lafzı aslı itibariyle tövbe eden manasına gelen “haid” kelimesinin çoğuludur. Ancak Kur’ân’da özel isim olarak zikredildiği yerlerde bu mana aranmaz. Peygamber ismi olarak Hûd lafzı, Kur’ân-ı Kerîm’de 7 defa zikredilmektedir.

Salih İsminin İslami Anlamı

Salih lafzı Arapça asıllı bir özel isim olup, bu isimle ilk olarak Hz. Salih adlandırılmıştır. Salih lafzı Kur’an’da birçok defa zikredilmekle beraber bunlardan sadece 11 tanesi özel isimdir. Hz. Salih Semûd kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Kavmini Allah’a kulluk etmeye çağırmış, kendilerine bir mucize olarak gönderilen dişi deveye kötülük yapmamalarını emretmiştir: